Projekty Maja s.r.o.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Investícia do vašej budúcnosti

Názov projektu: Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu spoločnosti MAJA s.r.o. a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.

Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj, Okres Medzilaborce, Medzilaborce, Andyho Warhola 831/38

Názov prijímateľa: MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce

Dátum začatia realizácie: 04/2014

Dátum ukončenia realizácie: 10/2014

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 237 825,00 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti MAJA s.r.o. zavedením inovatívnych vyspelých technológií do výrobného procesu a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.

Popis projektu:

Realizácia projektu pozostáva z hlavnej aktivity – obstaranie novej inovatívnej technológie a zariadení a dvoch podporných aktivít (publicita a informovanosť, riadenie projektu).

Zrealizovaním projektu sa dosiahne lepšia adaptabilita spoločnosti MAJA s.r.o. na budúce požiadavky svojich odberateľov v dôsledku inovovaného výrobného procesu. Výsledkom realizácie projektu bude 1 inovovaný výrobný postup a vytvorenie 2 nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

www.economy.gov.sk

www.siea.sk

 


MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/748 00 04, 057/732 24 59, e-mail: surpet@stonline.sk

Projekt: Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia jej konkurencieschopnosti

Kód projektu v ITMS2014+: 313031Q278

Miesto realizácie projektu: Medzilaborce

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku: MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce

Termín realizácie projektu: 11/2019 – 05/2020

Celková výška oprávnených výdavkov: 474 963,35 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 261 229,84 €

Cieľ projektu: Dosiahnuť ďalší rozvoj a lepšiu konkurencieschopnosť spoločnosti MAJA s. r. o. na trhu v ktorom pôsobí a zvýšiť jej adaptabilitu na budúce požiadavky zákazníkov v dôsledku vytvorenia priaznivého prostredia pre svoje podnikanie. Zámerom projektu je obstaranie strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu s dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.

Hlavná aktivita projektu: Rozvoj existujúceho MSP

Hlavná aktivita s názvom „Rozvoj existujúceho MSP“ pozostáva z obstarania strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu žiadateľa s dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a rozvoja vzhľadom na jeho sídlo a pôsobenie v okrese, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenska.

A K T U A L I Z Á C I A
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/748 00 04, 057/732 24 59, e-mail: surpet@stonline.sk

Projekt: Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia jej konkurencieschopnosti

Kód projektu v ITMS2014+: 313031Q278

Miesto realizácie projektu: Medzilaborce

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku: MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce

Termín realizácie projektu: 11/2019 – 01/2020

Celková výška oprávnených výdavkov: 373 400,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 205 370,00 €

Cieľ projektu: Dosiahnuť ďalší rozvoj a lepšiu konkurencieschopnosť spoločnosti MAJA s. r. o. na trhu v ktorom pôsobí a zvýšiť jej adaptabilitu na budúce požiadavky zákazníkov v dôsledku vytvorenia priaznivého prostredia pre svoje podnikanie. Zámerom projektu je obstaranie strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu s dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.

Hlavná aktivita projektu: Rozvoj existujúceho MSP

Hlavná aktivita s názvom „Rozvoj existujúceho MSP“ pozostáva z obstarania strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu žiadateľa s dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a rozvoja vzhľadom na jeho sídlo a pôsobenie v okrese, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenska.

Aktualizácia

maja logo

MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/748 00 04, 057/732 17 05, e-mail: maja@pecivarenmaja.sk

Projekt:

Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia jej konkurencieschopnosti

Kód projektu v ITMS2014+: 313031Q278

Miesto realizácie projektu: Medzilaborce 

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP)

MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce

Termín realizácie projektu: 11/2019 – 01/2020

Celková výška oprávnených výdavkov: 373 400,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 205 370,00 €

Opis projektu:

Predmetom zrealizovaného projektu bolo obstaranie strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu MAJA s.r.o. ako prijímateľa NFP s  dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a rozvoja vzhľadom na jeho sídlo a pôsobenie v okrese Medzilaborce, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenska.

Obstaraná technológia pozostáva z technologického celku a to strojov a zariadení, ktoré sú navzájom prepojené a predstavujú inovovaný výrobný proces v zložení:

 1. Stohovací stroj pre upečené výrobky LSXL600
 2. Manipulačný dopravník LSLB800
 3. Automatický plniaci stroj na plnenie pečiva s vibrátorom LSM121SL
 4. Automatický plniaci stroj na plnenie pečiva s vibrátorom a stohovačom pre multibalenie LSM121SL+LSXL100
 5. Automatický baliaci stroj na výrobky LSKW-320SUS
 6. Stohovací stroj pre zabalené výrobky LSPLZ120

Inovovaný výrobný proces predstavuje nasledovné zmeny (oproti stavu pred realizáciou projektu):

 • efektívnejšie spracovanie vstupných surovín čo má výrazný vplyv na kvalitu produktov,
 • vyššia využiteľnosť a zhodnotenie vstupov (zníženie odpadovej produkcie, ktorá sa už nedá ďalej spracovávať),
 • lepšie kvalitatívne vlastnosti výrobkov (výraznejšia chuť, jemnosť, rôzne chuťové variácie),
 • lepšia manipulácia s finálnymi produktami,
 • zvýšenie výrobnej kapacity v oblasti produkcie čajového pečiva, sušienok a biskvitov,
 • zníženie podielu ručnej práce vo výrobnom procese a zvýšenie podielu automatizácie,
 • zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu (obstarané zariadenia sú energeticky menej náročné oproti pôvodným zariadeniam, ktoré prijímateľ využíval resp. využíva).

Vplyvom zrealizovaného projektu prostredníctvom obstaranej inovatívnej technológie sa zabezpečila zásadná zmena celkového výrobného procesu v oblasti pečivárenských výrobkov – čajového pečiva, sušienok a biskvitov, ktoré tvoria podstatnú časť výrobného procesu.

Zrealizovanie projektu podporilo lepšie etablovanie sa prijímateľa na trhu na ktorom pôsobí s uvádzaním nových výrobkov na daný trh.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

„Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

Nákupný košík