Projekty Maja s.r.o.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Investícia do vašej budúcnosti

Názov projektu: Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu spoločnosti MAJA s.r.o. a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.

Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj, Okres Medzilaborce, Medzilaborce, Andyho Warhola 831/38

Názov prijímateľa: MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce

Dátum začatia realizácie: 04/2014

Dátum ukončenia realizácie: 10/2014

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 237 825,00 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti MAJA s.r.o. zavedením inovatívnych vyspelých technológií do výrobného procesu a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.

Popis projektu:

Realizácia projektu pozostáva z hlavnej aktivity – obstaranie novej inovatívnej technológie a zariadení a dvoch podporných aktivít (publicita a informovanosť, riadenie projektu).

Zrealizovaním projektu sa dosiahne lepšia adaptabilita spoločnosti MAJA s.r.o. na budúce požiadavky svojich odberateľov v dôsledku inovovaného výrobného procesu. Výsledkom realizácie projektu bude 1 inovovaný výrobný postup a vytvorenie 2 nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

www.economy.gov.sk

www.siea.sk

 


MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/748 00 04, 057/732 24 59, e-mail: surpet@stonline.sk

Projekt: Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia jej konkurencieschopnosti

Kód projektu v ITMS2014+: 313031Q278

Miesto realizácie projektu: Medzilaborce

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku: MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce

Termín realizácie projektu: 11/2019 – 05/2020

Celková výška oprávnených výdavkov: 474 963,35 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 261 229,84 €

Cieľ projektu: Dosiahnuť ďalší rozvoj a lepšiu konkurencieschopnosť spoločnosti MAJA s. r. o. na trhu v ktorom pôsobí a zvýšiť jej adaptabilitu na budúce požiadavky zákazníkov v dôsledku vytvorenia priaznivého prostredia pre svoje podnikanie. Zámerom projektu je obstaranie strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu s dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.

Hlavná aktivita projektu: Rozvoj existujúceho MSP

Hlavná aktivita s názvom „Rozvoj existujúceho MSP“ pozostáva z obstarania strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu žiadateľa s dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a rozvoja vzhľadom na jeho sídlo a pôsobenie v okrese, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenska.

A K T U A L I Z Á C I A
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/748 00 04, 057/732 24 59, e-mail: surpet@stonline.sk

Projekt: Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia jej konkurencieschopnosti

Kód projektu v ITMS2014+: 313031Q278

Miesto realizácie projektu: Medzilaborce

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku: MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce

Termín realizácie projektu: 11/2019 – 01/2020

Celková výška oprávnených výdavkov: 373 400,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 205 370,00 €

Cieľ projektu: Dosiahnuť ďalší rozvoj a lepšiu konkurencieschopnosť spoločnosti MAJA s. r. o. na trhu v ktorom pôsobí a zvýšiť jej adaptabilitu na budúce požiadavky zákazníkov v dôsledku vytvorenia priaznivého prostredia pre svoje podnikanie. Zámerom projektu je obstaranie strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu s dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.

Hlavná aktivita projektu: Rozvoj existujúceho MSP

Hlavná aktivita s názvom „Rozvoj existujúceho MSP“ pozostáva z obstarania strojov a zariadení nevyhnutných pre inováciu produkčného procesu žiadateľa s dôrazom na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a rozvoja vzhľadom na jeho sídlo a pôsobenie v okrese, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenska.

Nákupný košík